Pracownia Zarządzania Strategicznego

O programie

Pracownia Zarządzania Strategicznego to program edukacyjny Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, ukierunkowany na rozwój kompetencji jego uczestników w obszarze szeroko pojętego zarządzania oraz analitycznego i strategicznego myślenia. Podniesienie tychże kompetencji pozwoli absolwentom programu na ich wykorzystanie w miejscach ich codziennego zawodowego i społecznego funkcjonowania.

Program adresowany jest przede wszystkim do młodych liderów społeczności, osób piastujących lub zmierzających do piastowania kierowniczych stanowisk w instytucjach publicznych – ze szczególnym uwzględnieniem struktur wymiaru sprawiedliwości – organizacjach pozarządowych oraz przedsiębiorstwach o strategicznym znaczeniu dla państwa. Ideą programu jest również stworzenie przestrzeni do doskonalenia kompetencji i kwalifikacji kadr w służbie Państwu Polskiemu i przyszłych pokoleń.

Cel programu

Celem programu jest podniesienie kompetencji uczestników programu, którzy dzięki zdobytej wiedzy będą mogli zmieniać rzeczywistość, w której na co dzień funkcjonują. Absolwenci programu w środowiskach, w których są liderami, dzięki posiadanym kompetencjom i innowacyjnemu podejściu będą mogli wprowadzać zmiany usprawniające działanie swoich organizacji. Zdobędą oni kompetencje z zakresu innowacyjnych metod zarządzania, w tym zarządzania projektami, zasobami ludzkimi oraz zarządzania kryzysowego. W planie programu szczególny nacisk położony jest również na zagadnienia zarządzania w jednostkach wymiaru sprawiedliwości, administrowania jednostkami publicznymi, jak również kunsztowne szkolenie z retoryki i argumentacji prawniczej. Podniesienie kompetencji absolwentów programu będzie nie tylko wzmocnieniem ich pozycji w funkcjonowaniu na rynku pracy, ale przede wszystkim zapewni podmiotom z nimi współpracującym możliwość przemian na płaszczyznach planowania, organizowania decydowania, motywowania i kontrolowania.

Dzięki wyselekcjonowaniu interdyscyplinarnych ekspertów z obszaru zarządzania strategicznego, przygotowany program zajęć kładzie nacisk na staranne przygotowanie merytoryczne i holistyczne podejście do praktycznej edukacji.

Bezpłatnie

Stacjonarnie

Praktycznie

Uczestnicy programu wezmą udział w sześciu weekendowych zjazdach, które będą miały miejsce w Warszawie. Słuchacze Pracowni Zarządzania Strategicznego będą mieli okazję do zdobycia certyfikatów potwierdzających ich kwalifikacje, pożądanych przez nowocześnie zarządzane instytucje i przedsiębiorstwa. Wysoki poziom programu będą gwarantowali eksperci prowadzący zajęcia, wywodzący się zarówno z biznesu, świata akademickiego, administracji państwowej oraz organizacji międzynarodowych. Wymagający harmonogram zajęć Pracowni został skonstruowany tak, aby stawiając przede wszystkim na szkolenie praktyczne, skutecznie doskonalić kompetencje twarde i miękkie.

Przykładowe tematy warsztatów

Organizacja projektów

Zarządzanie portfelem projektów

Metodyka SCRUM

Komunikacja i zarządzanie kryzysowe

Agile project management

Administracja jednostek publicznych

Wystąpienia publiczne

Identyfikowanie ryzyka w decyzjach strategicznych

Gry symulacyjne

Argumentacja prawnicza

Doradztwo biznesowe

Wykorzystanie narzędzi takich jak Slack, Asana, Trello, MS Teams, MS Office

Zarządzanie w jednostkach wymiaru sprawiedliwości

Negocjacje

Retoryka

Ocena skutków regulacji

Harmonogram

5 października 2023
rozpoczęcie rekrutacji uczestników programu
15 października 2023
zakończenie rekrutacji uczestników programu
17 października 2023
ogłoszenie wyników rekrutacji
3-5 listopada 2023
I Zjazd
17-19 listopada 2023
II Zjazd
15-17 grudnia 2023
III Zjazd
19-21 stycznia 2024
IV Zjazd
16-18 lutego 2024
V Zjazd
8-10 marca 2024
VI Zjazd

Harmonogram

1 X 2023
rozpoczęcie rekrutacji uczestników programu
10 X 2023
zakończenie rekrutacji uczestników programu
12 X 2023
ogłoszenie wyników rekrutacji
3-5 XI 2023
I Zjazd
17-19 XI 2023
II Zjazd
15-17 XII 2023
III Zjazd
19-21 I 2024
IV Zjazd
16-18 II 2024
V Zjazd
8-10 III 2024
VI Zjazd

Rekrutacja

Udział w programie może wziąć osoba, która posiada wykształcenie wyższe lub status studenta oraz w dniu 5 października 2023 r. nie ukończyła 35. roku życia.

Aby zgłosić się do programu, należy przedstawić w zgłoszeniu rekrutacyjnym:
1. Życiorys ze szczegółowym opisem przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej i działalności społecznej (CV)
2. List motywacyjny uwzględniający w szczególności odniesienie się do przebiegu dotychczasowej działalności oraz idei i planów na przyszłość
3. Referencje pochodzące od osoby lub instytucji

Oceniane będą przede wszystkim

1. dotychczasowy przebieg kariery zawodowej
2. zaangażowanie w życie społeczne i inicjatywy obywatelskie
3. doświadczenie w zarządzaniu i charakterystyka zajmowanego stanowiska
4. przydatność treści programowych z punktu widzenia aktywności aplikującego
5. doświadczenie aplikującego w procesach analizy tworzenia i stosowania prawa

Ważne! Program zakłada aktywny udział uczestników podczas wszystkich dni szkoleniowych w Warszawie. Zjazdy mogą odbywać się od piątku od godz. 17:00 do niedzieli do godz. 15:00. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o przemyślane zgłoszenia, pochodzące jedynie od osób zdecydowanych.

Weź udział w programie!

Dołącz do Pracowni Zarządzania Strategicznego już dziś

Adres

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

Social

Obserwuj nas na Facebooku